KALEVALAN TAIMEN ry:n säännöt

Säännöt hyväksytty 22. 01.2006


Yhdistyksen nimi on Kalevalan Taimen ry ja sen kotipaikka on Kuhmo.


Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä kalastuksen ja kalavesien hoidon edistämiseksi ja kalastusolojen järjestämiseen sekä edistää kalastusmatkailua. Tarkoituksena on myös toimia kalatalousviranomaisten ja osakaskuntien kanssa.


Toiminnassaan yhdistys toteuttaa pyrkimyksiään

- järjestämällä jäsenille ja yleisölle kalastusta ja valistusta koskevia tilaisuuksia sekä
harjoittamalla julkaisutoimintaa.

- järjestämällä näyttelyitä ja kalastuskilpailuja.

- tekemällä tunnetuksi yhdistyksen tarkoitusperiä sekä tuoda ehdotuksia julki viranomaisille.
.

Yhdistys voi vuokrata tai omistaa kalavesiä ja majoitustiloja sekä kiinteää omaisuutta. Kalavesissä jotka ovat yhdistyksen hallussa, harjoittaa yhdistys niiden hoitoa.


Yhdistyksen kieli on suomi


Jäsenet ovat kunniajäseniä, vuosijäseniä, tai perhejäseniä. Kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka on toiminut erittäin ansiokkaaksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.
Perhejäseneksi voidaan valita henkilö, joka asuu samassa taloudessa yhden tai useamman vuosijäsenen kanssa. Oikeudet ja velvollisuudet ovat muuten samat kuin vuosijäsenellä. Muut jäsenet ovat vuosijäseniä. Yhdistyksen keskuudessa voidaan muodostaa alueellisia tai eri harrastusmuotoja palvelevia tai muilla perusteilla ryhmiteltyjä rekisteröimättömiä kerhoja tai jaostoja, joiden toimintaohjeet yhdistyksen hallitus vahvistaa.
Ulkomaalainen voidaan hyväksyä jäseneksi jos valitsemisen katsotaan edistävän tarkoitusperiä. Ulkomaalaisia ei kuitenkaan saa olla enempää kuin 1/10 koko jäsenmäärästä.


Uuden jäsenen hyväksymisen ratkaisee hallitus asianomaisen pyynnöstä. Kunniajäsen valitaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksesta.


Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä lainmukaisesti, jolloin jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä seuraavan vuoden alusta. Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen kahden vuoden aikana, voi hallitus erottaa hänet.


Jäsen, jonka toiminta on ristiriidassa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa, voidaan erottaa yhdistyksestä. Jos jäsen on rikkonut hyviä kalamiestapoja tai näitä sääntöjä tai asianomaisessa järjestössä annettuja järjestyssääntöjä, voidaan hänet erottaa yhdistyksestä sen jälkeen, kun hänelle on annettu tilaisuus selvityksen antamiseen asiassa. Erottamisen päättää hallitus ja siitä tulee ilmoittaa asianomaiselle viipymättä kirjallisesti mainitsemalla erottamisen syy. Erottamisesta voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle. Tällöin on erotetun jätettävä hallitukselle asiasta yhdistyksen kokoukselle osoitettu kirjallinen valitus 30 päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus erottamisesta on hänelle lähetetty.

10§
Jäsenet merkitään yhdistyksen jäsenluettelon ohella pitämään erityiseen osoiteluetteloon, johon merkittyihin osoitteisiin toimitetaan. yhdistyksen tiedonannot ja julkaisut. Jäsen, jonka osoitteesta ei ole saatu tietoa kahden vuoden ajalta, voidaan poistaa osoiteluettelosta.

11§
Yhdistyksen seuraavan vuoden jäsenmaksut määrätään syyskokouksessa. kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista, mutta eivät muista jäsenille kuuluvista velvoitteista.

12§
Kalastuksesta yhdistyksen hallinnassa oleville kalavesille suoritetaan erityinen maksu, joka määrätään yhdistyksen kokouksen kutakin kalavettä varten laatimissa järjestyssäännöissä.

13§
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä samoin kolme varajäsentä, jotka kaikki valitaan yhdistyksen henkilöjäseniksi yhdeksi vuodeksi. Varajäsenet saavat osallistua kokouksiin, mutta käyttää äänioikeuttaan vain edustaessaan poissa olevaa varsinaista jäsentä.
Yhdistyksen eri toimintamuotojen hoitamista varten voi hallitus nimetä toimikuntia, jotka ovat tilivelvolliset hallitukselle ja toimivat hallituksen ohjeiden mukaan.

14§
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä tai varajäsentä on saapuvilla. Äänestyksessä ratkaisee äänten enemmistö. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

15§
Yhdistyksen rahavaroja, tilejä ja taloutta hoitaa rahastonhoitaja, jonka hallitus valitsee. Rahavarojen hoito ja kirjanpito voidaan siirtää tilitoimistolle tai muulle ulkopuoliselle taholle.

16§
Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt sekä määrää heidän tehtävänsä ja palkkionsa.

17§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen nimeämä henkilö.

18§
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja muut toimintaa selvittävät asiakirjat on jätettävä helmikuun kuluessa tilintarkastajille, joiden on ne lausunnollaan varustettuna palautettava hallitukselle huhtikuun 1. päivään mennessä.

19§
Yhdistys kokoontuu kahteen varsinaiseen kokoukseen, vuosikokoukseen keväällä ja syyskokoukseen syksyllä, sekä ylimääräisiin kokouksiin, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenen (10) jäsentä tai 1/10 yhdistyksen koko jäsenluvusta on sitä pyytänyt tai yhdistyksen kokous on siitä päätöksen.

20§
Kokouskutsu julkaistaan vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen julkaisussa, vuosikokouksen määräämässä sanomalehdessä, jäsenille lähetetyssä kirjeessä, tekstiviestissä, sähköpostissa tai puhelimella sekä paikallisen urheiluliikkeen ilmoitustaululla.


21§
Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja todetaan kokouksen laillisuus sekä todetaan kokouksen laillisuus sekä valitaan pöytäkirjan tarkastajat sekä käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Vuosikokouksessa käsitellään järjestäytymisasioiden lisäksi seuraavat asiat:
- hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tilien ja asioiden hoidosta samalta ajalta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja rahastohoitajalle sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään järjestäytymisasioiden lisäksi:
- hyväksytään jäsenmaksut seuraavalle vuodelle sekä tulo- ja menoarvio
- valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet, valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä ja määrätään sanomalehdet, joissa yhdistyksen ilmoitukset julkaistaan sekä kokouskutsussa mainitut asiat.

22§
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

23§
Yhdistyksen kalavesien käyttämisestä määrätään erillisistä säännöissä.